Annhua Katrina Relief Fundraising

(Originally published on Sun, 2005-09-11 18:50 by weiwang)

[Edit] As of October 3, 2005, the following families and individuals have donated a total amount of $1201.00 :

 1. Wuhua Yang, Xiaowei Tang
 2. Xingquan Li, Siqing Hu
 3. Youxue Zhang, Zhengjiu Xu
 4. Wei Wang, Lin Li
 5. Gangcheng Huang, Xiaohong Chen
 6. Yifang Chen, Shirley He
 7. Fang Dong
 8. Anonymous (Cash)
 9. Jie Chen, Yuhong Zheng
 10. Kim F. Yeow, Tsu C. Cheng
 11. Xingyu Zhang, Huilei Zhang

The Annhua Katrina Relief Fundraising Committee consists the following members:

 • Tsu Cheng
 • Zhongyou Shi
 • Wei Wang
 • Xingyu Zhang
 • Youxue Zhang
Comments